VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Tvoje Kariéra s.r.o., IČ 08417946, se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, pro webový portál www.tvojekariera.cz

I. Výklad pojmů

Provozovatel:

Tvoje Kariéra s.r.o.

se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10

IČ: 08417946

DIČ: CZ08417946

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 318101

emailová adresa: info@tvojekariera.cz

Bankovní spojení: č.ú.: 2801675971 / 2010 vedený u Fio banka a.s.

IBAN: CZ08 2010 0000 0028 0167 5971

SWIFT: FIOBCZPPXXX

Inzertní portál: Inzertní internetové stránky provozované Provozovatelem na adrese https://www.tvojekariera.cz/.

Zájemce: Návštěvník Inzertního portálu.

Objednatel: Právnická osoba či fyzická osoba podnikající, která uzavře s Provozovatelem smlouvu o poskytování inzertních služeb na Inzertním portálu.

Uživatelský účet: Účet Objednatele založený registrací na Inzertním portálu.

Ceník: Platný ceník zveřejněný zde na Inzertním portálu, kterým se řídí nabídka a cena služeb poskytovaných Provozovatelem. Ceník tvoří přílohu č. 1 těchto všeobecných obchodních podmínek a je tak jejich nedílnou součástí.

VOP: tyto všeobecné obchodní podmínky.

II. Poskytované služby

 1. Inzertní portál poskytuje podnikatelům využívajícím práci třetích osob služby zejména v oblasti inzerce volných pracovních míst.
 2. Základní službou poskytovanou Objednatelům je inzerce nabídek volných pracovních míst na Inzertním portálu (dále jen „Inzerce“).
 3. Nabídka a cena služeb Provozovatele se řídí platným Ceníkem. Služby a jejich cena mohou být sjednány také individuálně, tj. odchylně od Ceníku, v závislosti na rozsahu nabízených služeb a potřebách Objednatele.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit ceny a rozsah poskytovaných služeb (např. v závislosti na vývoji pracovního trhu, návštěvnosti webu apod.). Taková změna vždy nabyde účinnosti jejím zveřejněním v Ceníku a nejsou jí dotčeny již uzavřené smlouvy s Objednateli.

III. Uživatelský účet

 1. Uživatelský účet si Objednatel založí kliknutím na tlačítko „Zaregistrovat se“ na Inzertním portálu a následným dokončením registrace. Registrace je dokončena potvrzením totožnosti Objednatele prostřednictvím odkazu, který mu během registrace Provozovatel zašle na emailovou adresu uvedenou Objednatelem při registraci.
 2. Zveřejnění Inzerce Objednatelem je možné pouze po předchozí dokončené registraci nebo jeho přihlášení se do již registrovaného Uživatelského účtu.
 3. Objednatel má právo na přístup k objednaným službám, a to prostřednictvím Uživatelského účtu. Tento přístup je chráněn uživatelským jménem a heslem, které si Objednatel zvolí při registraci nebo po přihlášení se do Uživatelského účtu.
 4. Objednatel je povinen chránit své přihlašovací údaje před zneužitím, přičemž Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití těchto údajů neoprávněnou osobou.

IV. Smlouva o poskytování služeb

 1. Návrh Objednatele na uzavření smlouvy o poskytnutí Inzerce (dále jen „objednávka“) přijímá Provozovatel prostřednictvím elektronického formuláře na Inzertním portálu.
 2. Vyplněním tohoto formuláře a kliknutím na tlačítko s názvem „potvrdit a zveřejnit inzerci“ učiní Objednatel Provozovateli návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí Inzerce, a to v rozsahu zvoleném Objednatelem a za cenu dle platného Ceníku a v souladu s těmito VOP.
 3. Objednatel odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s podmínkami uzavření smlouvy (i těmito VOP) a Ceníkem a bere na vědomí, že Provozovatel mu není povinen objednávku písemně či elektronicky potvrzovat.
 4. Objednávka je akceptována Provozovatelem a smlouva o poskytnutí Inzerce je uzavřena konkludentně okamžikem zahájení poskytování služby Provozovatelem, tedy okamžikem uveřejnění Inzerce na Inzertním portálu.
 5. Každý inzerát může obsahovat pouze nabídku jedné pracovní pozice.
 6. Provozovatel je oprávněn uzavření smlouvy odmítnout v následujících případech:
  • objednávka je v rozporu s dobrými mravy,
  • Objednatel uvedl neplatné, neúplné nebo nesprávné údaje (zejména své jméno/firmu, IČ, sídlo) nebo
  • Objednatel dříve porušil své závazky vůči Provozovateli nebo má vůči němu závazek po lhůtě splatnosti.
 7. Jestliže objednávka Inzerce obsahuje jakékoliv grafické znázornění, logo, fotografii nebo jiný výsledek duševní tvořivé činnosti, za vypořádání vztahů s autorem takového díla odpovídá výlučně Objednatel v plném rozsahu. Objednatel souhlasí s tím, že pokud budou vůči Provozovateli z důvodu porušení jakýchkoliv práv třetích osob uvedených v tomto odstavci vzneseny jakékoli nároky, zavazuje se Objednatel tyto nároky uspokojit a Provozovatele v celém rozsahu odškodnit.
 8. Objednatel bere na vědomí, že je v plném rozsahu odpovědný za obsahovou a gramatickou správnost Inzerce.
 9. Objednatel souhlasí s tím, aby Provozovatel evidoval IP adresy zařízení, z nichž je Inzerce objednávána.

V. Inzerce pracovních nabídek

 1. Provozovatel se zavazuje uveřejňovat Inzerci dle podmínek smlouvy uzavřené s Objednatelem.
 2. Provozovatel má právo pozastavit nebo ukončit plnění ze smlouvy, aniž by o tomto musel Objednatele informovat, v následujících případech:
  • Inzerce je v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy, zásadami pracovního práva, vč. rovného zacházení a zákazu diskriminace,
  • Inzerce má sexuální podtext nebo se týká poskytování sexuálních nebo erotických služeb, obsah Inzerce je zařazen do nesprávné kategorie nebo regionu (za správné zařazení do kategorie a regionu v objednávce odpovídá Objednatel),
  • Inzerce by mohla poškodit dobré jméno Provozovatele nebo třetích osob,
  • Inzerce obsahuje nabídku několika pracovních pozic v rozporu s podmínkami smlouvy,
  • Inzerce porušuje autorská práva, práva související s právem autorským, práva k ochranné známce, obchodní jméno, chráněné označení původu nebo práva průmyslová,
  • Inzerce podněcuje k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, hanobí národ, etnické skupiny, rasy a přesvědčení,
  • Inzerce obsahuje pouze reklamu,
  • nebo Inzerce obsahuje nepravdivý údaj o jiné osobě, způsobilý značnou měrou ohrozit její vážnost, dobré jméno nebo pověst, poškodit ji v zaměstnání, narušit její rodinné vztahy nebo jí způsobit jinou vážnou újmu.
  • Objednatel využívá osobní údaje Zájemců – uchazečů o zaměstnání v rozporu s těmito VOP
  • Objednatel prostřednictvím svého Uživatelského účtu umožňuje využívat služby třetí osobě, která je u Provozovatele negativně vedena z důvodu neuhrazení jakéhokoli splatného závazku vůči Provozovateli nebo z důvodu využívání osobních údajů Zájemců v rozporu s těmito VOP
  • Objednatel neoprávněně užívá anebo třetí osobě umožňuje užívat Inzerci zdarma v rozporu s těmito VOP
 3. V případě pozastavení nebo ukončení plnění Provozovatele ze smlouvy dle předchozího odstavce nemá Objednatel nárok na vrácení již uhrazené ceny za služby, a to ani zčásti.

VI. Cena služeb

 1. Objednatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za služby cenu dle Ceníku, nebylo-li sjednáno jinak.
 2. Cena za služby je splatná na základě faktury vystavené Provozovatelem, a to ve lhůtě splatnosti uvedené na příslušné faktuře. Objednatel souhlasí s vystavením a zasláním faktury v elektronické podobě.
 3. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny služeb má Provozovatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 4. Je-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury, je povinen zaplatit Provozovateli administrativní poplatek ve výši 500,- Kč za zaslání písemné upomínky; tato může být Provozovatelem zaslána i elektronicky na emailovou adresu uvedenou Objednatelem v objednávce.
 5. Objednatel bere na vědomí, že cena služeb dle Ceníku je stanovena na sjednané období s tím, že je povinen ji uhradit v plné výši i v případě, kdy celé období, na které byla služba sjednána, nevyužije (např. inzerát smaže nebo pozastaví před uplynutím sjednaného období).
 6. Inzerce zdarma je určena výhradně pro neziskové organizace a vzdělávací zařízení. Pro všechny ostatní subjekty je Inzerce placená.
 7. Objednatel, který je podnikající fyzickou nebo právnickou osobou, se zavazuje, že nebude činit objednávku Inzerce zdarma a bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě objednávky Inzerce zdarma bude tato objednávka představovat návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí Inzerce a že v případě uzavření smlouvy bude Inzerce zpoplatněna dle platného Ceníku.
 8. Objednatel, který je podnikající fyzickou nebo právnickou osobou, bere na vědomí, že Inzerce zdarma je určena jiným subjektům a zavazuje se pro případ, že učiní i přes výše uvedené objednávku této Inzerce zdarma, uhradit ji dle platného Ceníku.

VII. Reklamace

 1. Objednatel má právo na reklamaci služeb v případě porušení smlouvy Provozovatelem.
 2. Objednatel je v takovém případě oprávněn požadovat slevu nebo náhradní plnění (uveřejnění Inzerce) za dny, po které nebyla služba poskytována dle sjednaného rozsahu.
 3. Neučiní-li volbu práva Objednatel v reklamaci, je oprávněn tak učinit Provozovatel.
 4. Lhůta pro uplatnění reklamace je nejpozději 14 dnů ode dne, kdy Objednatel chybu zjistil nebo při náležité pozornosti mohl zjistit, nejpozději však do 2 měsíců ode dne uveřejnění Inzerce.
 5. Reklamaci je Objednatel oprávněn učinit elektronicky na email info@tvojekariera.cz. Provozovatel se zavazuje reklamaci vyřídit nejpozději do 10 dnů od jejího obdržení. V případě pochybností se má za to, že Provozovatel obdržel reklamaci Objednatele následující pracovní den po jejím odeslání.

VIII. Ostatní ujednání

 1. Provozovatel neodpovídá za:
  • přerušení poskytování služeb v případě vyšší moci, v případě poruchy na zařízení dodavatelů energií a služeb (el. energie, telekomunikačního spojení apod.) nebo v případě, kdy důvod přerušení poskytování služeb leží na straně Objednatele,
  • obsahovou část Inzerce, její jazykovou a gramatickou správnost a za pravdivost a aktuálnost údajů uvedených v Inzerci.
 2. Provozovatel Objednateli nezaručuje nalezení vhodného kandidáta na obsazení pracovní pozice a jeho setrvání v pracovním nebo obdobném poměru.
 3. Provozovatel neodpovídá za škodu, která může Objednateli nebo třetím osobám vzniknout užíváním Inzertního portálu, včetně ušlého zisku nebo ztráty jakýchkoliv dat.
 4. Provozovatel prohlašuje, že jeho činnosti dle těchto VOP není zprostředkováním zaměstnání za úhradu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

IX. Informace o zpracování osobních údajů

 1. Provozovatel se v plném rozsahu řídí pravidly stanovenými Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a vnitrostátními předpisy na ochranu osobních údajů a v souladu s těmito předpisy přísně dodržuje všechny nastavené postupy.
 2. Provozovatel jako správce osobních údajů (dále též „správce“) poskytuje tímto následující informace:
  • a) Právní základ pro zpracování osobních údajů
   • smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi Provozovatelem a Objednatelem
   • poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – Objednatele, která vyplývá ze smlouvy o poskytnutí Inzerce
  • b) Účel zpracování osobních údajů
   • poskytování služeb dle uzavřené smlouvy
   • plnění zákonných povinností Provozovatele
   • ochrana oprávněných zájmů Provozovatele
  • c) Kategorie zpracovávaných osobních údajů
   • identifikační údaje Objednatele (jméno, příjmení, IČ, adresa sídla)
   • kontaktní údaje Objednatele (emailová adresa, telefonní číslo)
  • d) Příjemci osobních údajů
   • kontrolní orgány a orgány státní správy
   • poskytovatelé IT, účetních, právních a daňových služeb
   • poskytovatelé poštovních doručovacích služeb
  • e) Doba zpracování osobních údajů
   • osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání smlouvy či vedení Uživatelského účtu a dále po dobu nezbytně nutnou, která je vyžadována dle příslušných právních předpisů, např. dle zákona o účetnictví, zákona o archivnictví a evidenci, zákona o dani z přidané hodnoty atd. a dle obecných i speciálních promlčecích lhůt
  • f) Práva Objednatele
  • Právo na informace týkající se zpracování osobních údajů: Objednatel jako subjekt zpracování osobních údajů má právo znát totožnost a kontaktní údaje na správce, jeho zástupce i na případné pověřence pro ochranu osobních údajů, dále má právo znát účel a právní základ zpracování osobních údajů, právo znát příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uložení osobních údajů, informaci o právu na odvolání souhlasu a o dalších právech subjektu údajů, možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, informaci, zda jde poskytování osobních údajů je zákonný či smluvní požadavek, informování o automatizovaném rozhodování a profilování.
  • Právo na přístup k osobním údajům: Objednatel má právo požadovat od správce potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, tak má Objednatel právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o účelu jejich zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsou, byly nebo mají být osobní údaje zpřístupněny, dobu zpracování osobních údajů, existence práva požadovat opravu, výmaz, omezení a možnosti vznést námitku proti zpracování, informace o právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování osobních údajů, informace o zárukách při předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. Objednatel má právo požadovat od správce kopie zpracovávaných osobních údajů. Při opakovaných a zjevně nepřiměřených žádostech je správce oprávněn účtovat žadateli přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů za pořízení kopie.
  • Právo na opravu osobních údajů: Objednatel má právo žádat, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné a doplnil neúplné osobní údaje, které se jej týkají. Základem uplatnění tohoto práva je sdělení skutečnosti vedoucí k opravě či doplnění správci.
  • Právo na výmaz osobních údajů: V případech, kdy pominul účel zpracování osobních údajů, byl odvolán souhlas ke zpracování osobních údajů a v dalších případech, které jsou podrobně uvedeny v čl. 17 odst. 1 písm. a) až f) Nařízení, je správce na základě žádosti povinen osobní údaje žadatele smazat. Pokud však není splněna zákonná podmínka pro výmaz, má správce právo si osobní údaje ponechat.
  • Právo na omezení zpracování osobních údajů: Na žádost subjektu údajů je správce povinen omezit zpracování osobních údajů jen na nejnutnější zákonné důvody, pokud jsou splněny podmínky dle čl. 18 Nařízení.
  • Právo vznesení námitky proti zpracování osobních údajů: Dojde-li Objednatel ke zjištění, že správce zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem s ochranou soukromého a osobního života Objednatele, má právo obrátit se přímo správce s touto námitkou, aby došlo k co nejrychlejšímu odstranění závadného stavu nebo k dostatečnému zdůvodnění nastalé situace.
  • Právo na přenositelnost údajů: Objednatel může požadovat, aby jeho osobní údaje byly předány jinému správci. Osobní údaje budou přeneseny v běžně používaném odpovídajícím formátu, nebude-li požadavku Objednatele bránit zákonná či jiná překážka.
  • Právo podat podnět/stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů: S jakýmkoli podnětem či stížností týkající se zpracování osobních údajů se lze obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, jakožto na dozorový orgán. Kontaktní údaje Úřadu na ochranu osobních údajů jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, plk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, web: www.uoou.cz/
 3. Veškerá výše uvedená práva je Objednatel oprávněn uplatnit zasláním písemné žádosti na emailovou adresu správce uvedenou v čl. I těchto VOP.
 4. Objednatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ve vztahu k osobním údajům ukládá zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), a to především ve vztahu k uchazečům o zaměstnání, jejichž osobní údaje získal prostřednictvím pracovního portálu www.tvojekariera.cz.
 5. Objednatel je oprávněn osobní údaje Zájemce získané prostřednictvím Inzertního portálu použít výlučně k obsazení volného pracovního místa a je povinen je chránit před jakýmkoli zneužitím a nesmí je použít pro jiné účely, zejména je povinen zabezpečit, aby tyto údaje nebyly zpřístupněny nebo poskytnuty jiné osobě či zveřejněny. V případě porušení této povinnosti je Objednatel v plném rozsahu odpovědný za škodu tím způsobenou. Objednatel souhlasí s tím, že pokud budou vůči Provozovateli z důvodu porušení jakýchkoli práv třetích osob uvedených v tomto ustanovení vzneseny jakékoli nároky, zavazuje se Objednatel tyto nároky uspokojit a Provozovatele v plném rozsahu odškodnit.

X. Závěrečná ujednání

 1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Inzertním portálu.
 2. Znění VOP je Provozovatel oprávněn jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
 3. Veškeré smluvní vztahy mezi Provozovatelem a Objednatelem se řídí právním řádem České republiky.
 4. V případě vzniku sporu ze smluv o poskytování inzertních nebo jiných obdobných služeb mezi Provozovatelem a Objednatelem je dána pravomoc soudů České republiky. Je-li Objednatelem podnikatel, sjednává se místní příslušnost obecného soudu Provozovatele.
 5. Tyto VOP a platný Ceník tvoří nedílnou součást smlouvy.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 14.08.2019

Tvoje Kariéra s.r.o.


Příloha č. 1 Ceník služeb

Provozovatel není plátce DPH.

Uveřejnění inzerátu na 30 dní ……………………… 7 900 Kč

Prodloužení inzerátu na dalších 30 dní …………. 5 600 Kč (nutno vyžádat emailem)

Topování inzerátu na 1 týden ………………………. 3 000 Kč (nutno vyžádat emailem)

Uveřejnění permanentního inzerátu ……………… 28 000 Kč (nutno vyžádat emailem)